Write a Program to print as follows:
*
* # *
* # $ # *
* # $ + $ # *
* # $ # *
* # *
*