Something like this maybe?
Code:
char *str="Hello world";
for (int i=0; str[i]; i++)
{
  putchar(str[i]);
  putchar(' ');
}