Hai guys please someone explain me about "pow statement"....